نمایش محتوای سبز

معرفی همایش

دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی :

 

موزه ملی انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در نظر دارد، به منظور بازنمایی ماهیت، ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی،دومین همايش ملی بازنمايي گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بيانيه گام دوم را در اين مجموعه برگزار نمايد. اولین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در اردیبهشت ماه 1398 برگزار شد که از سال 96 مقدمات برگزاری آن مشتمل بر هفت نشت علمی- تخصصی و پیش همایش شروع شده بود که آثار دریافتی به  116 مقاله رسید و خروجی آن در سه جلد کتاب تدوین شده است.