نمایش محتوای سبز

شیوه نامه نگارش مقاله

شیوه نامه نگارش مقاله

شيوه نامه تدوین مقاله دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی

از نویسندگان گرامی تقاضا مي‌شود براي جلوگيری از تأخیر در داوری مقالات ارسالی، نکات زير را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.

1-مقاله بايد تحقيقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده يا نویسندگان باشد و لزوماً به توليد علم و معرفت جديد منجر شده باشد. مقاله‌های استخراج ‌شده از رساله دکترا، پايان‌نامه‌های برجسته و همچنين طرح‌های تحقيقاتی مستقل در صورتی که مشتمل بر اصول و روش تحقيق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.

2-همایش از مقاله‌های نظری که به ابداع يا ارائه نظريه‌های علمی و نيز نقد و بررسی عالمانه نظريه‌های موجود به‌وسيله اساتید و صاحبنظران برجسته می‌پردازند، استقبال می‌نمايد.

3-مقاله ارسال شده در نشریه ديگری چاپ نشده و يا همزمان برای سایر همایش­ها و یا مجلات ارسال نشده باشد.

4-در مقالاتی که بيش از يک نویسنده دارند، نویسندگان بايد يک نفر را به­ عنوان نویسنده عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غير اين صورت نفر اول، نویسنده عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.

5-مقالات ارسالی با قلم  B Nazaninاندازه قلم 13، فاصله خطوط 1و حداکثر در 20 صفحه به نشانی زیر ارسال شود:

www.drd.iranhdm.ir

drd.hamayesh@gmail.com

6-شيوه ارجاع در مقاله بايد به سبك APA باشد. استناد در داخل متن با ذكر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند:(محمدی، 1393: 22)

7-شيوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بايستی به‌صورت نمونه‌های زير باشد:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) يا مترجم،(در صورت داشتن بيش از يک نویسنده بقیه اسامی به صورت نام و نام خانوادگی ذکر شوند) (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر و DOI مربوطه.

مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله و DOI مربوطه.

اینترنت: نام خانوادگی، نام نویسنده(نویسندگان)، (سال انتشار يا دسترسي)، عنوان اثر، شناسه(آدرس) سایت/ پايگاه و DOI مربوطه

8- در تنظيم جداول، نمودارها و شكل‌ها رعایت نکات زير الزامي است:

الف ـ اطلاعات جداول نبايد به­صورت شکل و يا نمودار در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشكال و نمودارها در پايين آنها ذكر گردد و در صورت اخذ آنها از منابع ديگر، ذكر منبع در زير آنها الزامی است. همچنين ابعاد آنها بايد متناسب با ابعاد فصلنامه پژوهش گردشگری باشد.

ب ـ هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به‌خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد يكسان باشند، ميتوان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج ـ تصاوير و نقشه‌ها بايد واضح، خوانا، داراي مقياس و با کيفيت مناسب تهیه شده باشند. (در صورت نياز به چاپ رنگي نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دريافت می شود).

9- مقالات دريافت ‌شده پس از بررسي اوليه در مسير فرآیند داوری علمی قرار گرفته و رأی نهايي در خصوص پذيرش يا رد آن توسط کمیته داوری صادر مي‌شود.

10-همایش حق رد يا قبول و ويرايش مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتی معذور است.

11-مسئوليت صحت و سقم مطالب مقاله به ‌لحاظ حقوقي بر عهده صاحب و يا صاحبان مقاله می‌باشد.

12-ارتباط مقاله با شماره محورهای همایش در صفحه اول مقاله درج شود.

13-همایش عضو پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) می باشد.

14-به مقالات برگزیده همایش، جوایز ارزشمندی تعلق می گیرد.

15-در پایان همایش برای شرکت­کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

16-نویسنده و یا نویسندگان مقاله مشخصات کامل خود شامل (نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصيلی، شماره تماس و آدرس) را قيد نمایند.