نمایش محتوای سبز

راهنمای ارسال مقاله

مقالات ارسالی با قلم  B Nazaninاندازه قلم 13، فاصله خطوط 1و حداکثر در 20 صفحه و از طريق سایت اینترنتی و یا پست الکترونیکی همایش به نشانی زیر ارسال شود:


www.drd.iranhdm.ir
drd.hamayesh@gmail.com

نویسنده و یا نویسندگان مقاله مشخصات کامل خود شامل(نام و نام خانوادگی،رشته و مقطع تحصیلی، شماره تماس و آدرس)را قید نمایند.